רשלנות רפואית בטיפול

רשלנות רפואית בטיפול

העילות הראשונות שיש לבסס במקרה רשלנות רפואית בטיפול הן שהרופא חייב חובה חוקית כלפי המטופל, ומה הייתה רמת הטיפול המתאימה בנסיבות שהובילו לרשלנות רפואית לכאורה של הרופא. 

כתבות ומאמרים בנושא

שאלות נפוצות

מה זה רשלנות רפואית בטיפול?
יש להבין שטעויות מקצועיות יכולות להיות חלק מפרקטיקה רפואית, וכשמבינים נקודה זו, מבינים שלא כל שגיאת טיפול רפואי תיחשב למקרה של רשלנות רפואית בטפול שתזכה את התובע בפיצויים כספיים. אבל קיימים מקרים שבהם התנהלות שאינה מקצועית ותקינה של רופא יכולה להוביל לפגיעה בטיפול ולנזק כגון מגבלה, פציעה, נכות או מוות, שתזכה את התובע בפיצויים גבוהים.
מה זה חובת יידוע?
רופאים מחויבים ליידע מטופלים לגבי היתרונות, ההשלכות הסיכונים והתוצאות של טיפול רפואי שהם עומדים להעניק, ושלב זה של מסירת המידע למטופל נקרא חובת היידוע של מטופלים. מקרי רשלנות רפואית בטיפול מתרחשים לעתים כתוצאה מהעדר מסירת המידע המלא של הטיפול למטופל, ולעתים התביעה תטען שהרופא לא פיקח כראוי על מצבו הרפואי של המטופל, או לא ביצע בדיקות מקדימות לפני קביעת תוכנית הטיפול, ובכך נגרם למטופל נזק חמור.
אילו מסמכים נדרשים להגשת תביעת רשלנות רפואית בטיפול?
אם אתם מאמינים שעברתם מקרה של רשלנות רפואית בטיפול, עליכם להציג את המסמכים הרפואיים שמתעדים את האירועים שהובילו לעיכוב בטיפול, החמצת הטיפול או העדר הטיפול.
עד מתי אפשר להגיש תביעת רשלנות רפואית בטיפול?
תביעת רשלנות רפואית בטיפול מתיישנת בפרק זמן של שבע שנים מהתרחשות האירוע שבו הטיפול, העיכוב בטיפול או העדר הטיפול הובילו לנזק שנגרם למטופל. אם המטופל קטין, התביעה תתיישן בתך שבע שנים מהיום שמלאו לו 18 שנים. לכל מקרה יש חריג שנקבע על ידי בית המשפט, אבל מומלץ שלא להסתמך על חריגים ולהגיש את התביעה בהקדם.

רשלנות רפואית בטיפול: חובות הרופא הן נקודות המוצא להוכחת מקרי רשלנות רפואית

למרבה הצער, לא ניתן לצפות מרופאים, ללא קשר לניסיונם או לרמת המיומנות שלהם, לטפל בכל המחלות מבלי לשגות. אבל ניתן וצריך לצפות מרופאים לבצע רמה מסוימת של בקיאות ומקצועיות. כאשר רופא אינו עומד בסטנדרט זה של טיפול, והתוצאה היא פגיעה במטופל, למטופל יש את הזכות להגיש נגד הרופא תביעת רשלנות רפואית בטיפול, ולדרוש פיצויים.

יש מספר שיטות להוכחת רשלנות רפואית, שכולן מבוססות על השאלה האם הרופא נקט בסטנדרט הטיפול המתאים, ובמאמר זה נבחן חובות משפטיות שונות ביחסי רופא-מטופל, ונדון בסטנדרט הטיפול הרפואי בהקשר של רשלנות רפואית.

התביעה מתחילה עם הוכחת קיום יחסי רופא-מטופל

כדי להוכיח שרופא חייב חובת זהירות חוקית כלפי המטופל, על המטופל להיות מסוגל להוכיח תחילה כי התקיימו יחסי רופא-מטופל בזמן בו התרחשה רשלנות רפואית בטיפול. מערכת היחסים בין רופא למטופל היא מערכת וולונטרית ולרוב נכרתת בהסכם.

כמה תרחישים שניתן להשתמש בהם על מנת לתמוך בהוכחת התקיימות יחסי רופא-מטופל במהלך הרשלנות לכאורה הם ראיות, כלומר, מסמכים ועדויות שמוכיחות כי:

 • המטופל בחר ברופא מסוים זה לקבלת הטיפול.
 • המטופל הועבר לבדיקות לצורך טיפול בבעיה או במצב בריאותי מסוים.
 • הטיפול שניתן על ידי הרופא נפרש על פני פרק זמן משמעותי, כלומר, לא הייתה זו פגישת ייעוץ אחת בלבד.

היסוד העיקרי בתביעת רשלנות רפואית בטיפול

סטנדרט הטיפול הרפואי אמור גם לשמש כמרכיב הראשון בתביעת רשלנות רפואית בטיפול. לאחר קביעת תקן הטיפול המתאים, אי מתן הטיפול שעומד בתקן זה, והנזק או הפגיעה שמתרחשים כתוצאה מכך אצל המטופל, הם המרכיבים הבאים שיש לבסס בתביעת רשלנות רפואית מוצלחת.

רוב מקרי רשלנות רפואית בטיפול ממבוססים על התיאוריה לפיה הרופא שקבע את תוכנית הטיפול וביצע אותה, או הורה לצוות רפואי לבצע טיפול מסוים, אכן התרשל בטיפול במטופל. על מנת לבסס עילת רשלנות רפואית, על מטופל שנפצע להוכיח:

 • התקיימות חובה שהרופא חייב כלפי התובע, למשל יחסי רופא-טופל;
 • תקן הטיפול הרלוונטי, וסטיית הרופא מתקן זה, שמהווה הפרת החובה המוטלת על המטופל;
 • קשר סיבתי בין סטיית הרופא מסטנדרט הטיפול לפציעת המטופל;
 • פגיעה במטופל.

הצגת עדויות להמחשת טענות התביעה

כדי להוכיח רשלנות רפואית בטיפול, התביעה נדרשת להוכיח שהתנהגות הרופא לא עמדה בסטנדרטים המקובלים של טיפול רפואי. כדי להוכיח מהו הסטנדרט הנכון שהרופא היה צריך להתנהל לפיו, על התובע להציג בכתב התביעה תצהיר של מומחה רפואי אחר, שמוסמך באותו תחום רפואי של הנתבע, המציין באיזה סטנדרט, או רמת טיפול, על הרופא הנתבע היה לנקוט.

התובע יצטרך להציג עדויות מומחים לא רק בכתב התביעה אלא גם בעדויות במהלך הדיונים המשפטיים בבית המשפט, באשר לסטנדרט זה, ולהוכיח שהרופא לא ביצע את הטיפול בהתאם לתקנים המקובלים.

הראיות צריכות להיות מוחשיות ויש להציג אותן בבירור בכתב התביעה ובדיונים המשפטיים

מטופלים מתבקשים להשיג עותק של התיק הרפואי שלהם, שבו מתועד מהלך הטיפול המלא. ראיה זו משמעותית להוכחת התקיימות היחסים בין הרופא למטופל.

בחלק מהמקרים, מטופל אינו יכול להוכיח טענה לפיה הרופא חייב חובה כלפיו, אם הרופא מסוגל להוכיח בכתב ההגנה כי היחסים בינו לבין המטופל הופסקו לפני המועד בו נקבע שהתרחשה לכאורה רשלנות רפואית בטיפול.

אבל הוכחת הפרת תקן הטיפול הרפואי היא רק ההתחלה

בטיפול במטופלים, על רופאים או מטפלים אחרים לנקוט במידת הטיפול והמיומנות של רופאים ממוצעים שעוסקים במומחיות הרופא שהואשם ברשלנות, תוך התחשבות בידע הרפואי שעומד לרשות רופאים.

שיטה נוספת לתאר בכתב התביעה את תקן הטיפול הסטנדרטי שהיה צריך להתקיים, היא לקבוע שהתקן מבוסס על הנהלים המקובלים שחלים על רופאים ממוצעים, כלומר, מה שרופא אחר היה נוהג לבצע בנסיבות דומות.

ניתן לקבוע שרופא שהתנהלות הרופא שנתן את הטיפול השגוי או שעיכב את הטיפול הנדרש, נופלת מסטנדרט הטיפול התקין, והוא יכול להימצא אחראי בתביעת רשלנות רפואית בטיפול, אם כי יש לבסס גם יסודות נוספים לפני שניתן יהיה להגיש את התביעה.

למשל חובת רופא להזהיר ולייעץ

רופאים מחויבים להעביר מידע הולם למטופלים, כלומר, לחשוף אבחנה או להזהיר את המטופלים במועד על הסיכונים הסבירים של כל הליך או מהלך טיפול אותו הם עומדים לעבור.

על רופא מוטלת החובה ליידע מטופלים גם לגבי הסכנות הכרוכות בנטילת תרופות שנקבעו ועל הסיכונים הסבירים של כל הליך, והמטופל מחויב לתת את הסכמתו בכתב לקבלת הטיפול, לאחר שהבין את התהליך במלואו, כולל את הסיכונים האפשריים. ההסכמה החתומה של המטופל נקראת ‘הסכמה מדעת’.

וזה לא הכול. רופאים מחויבים לחשוף מידע הנוגע להשלכות אפשריות של טיפול שעשויות להשפיע על צדדים שלישיים. לדוגמא, אם נקבעת תרופה שגורמת לנמנום, על הרופא מוטלת החובה לגלות עובדה זו מכיוון שניתן לצפות שאחרים עלולים להיפצע אם המטופל מפעיל מכונות כבדות או נוהג ברכב בהשפעת התרופה.

לא ממשיכים בטיפול לפני שמתקבלת הסכמה מדעת של המטופל

במקרים רבים, אי קבלת “הסכמה מדעת” של המטופל לפני מתן הליך או טיפול, מהווה סוג של רשלנות, ואף עלולה להוביל לעילת תביעת רשלנות רפואית בטיפול.

משמעות הסכמה מדעת היא כי רופא חייב למסור למטופל את המידע המלא הנוגע לכל היתרונות, הסיכונים והחלופות האפשריים הכרוכים בכל הליך כירורגי, הליך רפואי או במהלך טיפול אחר, ועליו לקבל את הסכמתו של המטופל בכתב על מנת להמשיך.

בחלק מהמקרים, התביעה תוגש נגד יצרני תרופות או מכשירים

רופא עשוי להימצא אחראי על מרשם רשלני של תרופה או מכשיר רפואי אם ניתן להוכיח שהתעלם מהוראות היצרן, או רשם תרופה או מינון שגויים, שהובילו לפגיעה במטופל.

במקרים מסוימים, יצרן תרופות עשוי להימצא אחראי בתביעת רשלנות רפואית בטיפול, כאשר תרופה גרמה למטופל לפציעות, אבל רק אם היצרן לא התריע על תופעות הלוואי או הסכנות האפשריות של התרופה.

ברוב המקרים, הרופא שקבע את המרשם נחשב ל”מתווך מלומד”, כלומר, בשל הידע הרפואי שלו, והעובדה שהוא קיבל מידע מספק מהיצרן, הוא נמצא בעמדה טובה ביותר על מנת לקבוע אם תרופה או  מכשיר מסוים מתאימים למטופל, לפיכך, על הרופא מוטלת החובה העיקרית לייעץ למטופל לגבי הסיכונים ותופעות הלוואי של תרופה או מכשיר רפואי שהוא רושם.

האם עיכוב בטיפול הסתכם ברשלנות רפואית?

כדי להוכיח רשלנות רפואית בטיפול, שמבוססת על עיכוב בטיפול, יש להוכיח תחילה את הנזק. תביעת רשלנות תלויה בשאלה האם הטיפול לא היה סטנדרטי במדידה לעומת מה הצעדים שרופא מיומן אחר היה נוקט או לא נוקט בהם בנסיבות דומות.

לדוגמא, אינטובציה של מטופל חיונית לעתים במצבי חירום בהם דרכי הנשימה של המטופל נחסמו. קיימים סטנדרטים קבועים של טיפול שנוגעים לאינטובציה של מטופלים במצבי חירום, וזהו הליך קריטי ומציל חיים.

אם רופא אינו מבצע את הצעד הדרוש במועד, למטופל עלול להיגרם נזק מוחי או שהוא עלול אפילו למות. סוג זה של עיכוב בטיפול חירום עלול להסתכם בתביעת רשלנות רפואית בטיפול. אם מומחה רפואי מעיד כי רופא “סביר” היה מטפל במטופל מוקדם יותר, אזי ניתן לקבוע עילת רשלנות.

האם העיכוב גרם לפגיעה?

מרכיב עיקרי נוסף שצריך להתקיים בתביעת רשלנות רפואית בטיפול הוא נזקי רשלנות רפואית. כדי לתבוע את הרופא, לא מספיק לקבוע העדר אבחון או טיפול במחלה או בפציעה בזמן; אלא להוכיח גם תוצאות של פציעה נוספת. כלומר, יש להוכיח בדיוק איך, ובאיזו מידה, העיכוב במתן הטיפול הרפואי פגע במטופל. בדרך כלל יש צורך בעדות עד רפואי מומחה.

העדר טיפול רפואי עלול להוביל לפגיעה במטופל במספר אופנים:

 • יתכן שהעיכוב החמיר את המצב.
 • יתכן שנשללה האפשרות לתת טיפול מסוים.
 • יתכן שהעיכוב בטיפול הקהה את היעילות של שיטת טיפול מסוימת.
 • או שהעיכוב האריך או הגביר את הכאב ואי הנוחות של המטופל שלא לצורך.

לדוגמא:

אבחון בזמן של סרטן חיוני לטיפול מוצלח. ככל שהסרטן מאובחן מוקדם יותר, כך גדלות האפשרויות לטיפול והשפעת הטיפול. אבל אבחון סרטן הוא תהליך מורכב שכולל בדיקות גופניות, התחשבות בהיסטוריה המשפחתית של המטופל ובדיקה על ידי מומחים.

אם מומחה רפואי אחר מעיד שלרופא הייתה אפשרות לאבחן סרטן מוקדם יותר, אבל מסיבות שונות הוא עיכב את האבחון או לא אבחן כלל את הסרטן, התובע יצטרך להוכיח באמצעות ראיות רפואיות מורכבות את הפגיעה הנוספת שנגרמה לו.

כך, למשל, יהיה עליו להוכיח שעיכוב באבחון מוביל לפציעה נוספת, מוות מסרטן שאחרת אולי היה נרפא, או טיפול ממושך וסבל שהיה צריך להימנע, חיוני על מנת לבסס תביעת רשלנות רפואית בטיפול.

סיום היחסים בין רופא למטופל

בחלק מהמקרים, יחסי רופא-מטופל עשויים להיות כה מורכבים, עד שרופא רואה צורך לסיים את הקשר, אולי משום שהמטופל מסרב בעקביות למלא אחר ההוראות, אינו משלם עבור שירותים, או בשל כשלי תקשורת שגורמים לפירוק בלתי הפיך של היחסים.

כאשר תרחישים אלו מתקיימים, על הרופא לנקוט בצעדים להבטחת המשכיות הטיפול במטופל ולהימנע מתביעת רשלנות רפואית בטיפול בעילת נטישה. גם מטופל רשאי להפסיק את יחסי הרופא-מטופל בכל עת, ובמקרה זה, הרופא מחויב להזהיר את המטופל לגבי ההשלכות של מניעת טיפול רפואי נוסף אצל רופא אחר.

אם המצב מצריך טיפול רפואי נוסף, על הרופא של המטופל לספק לרופא אחר מספיק מידע על מנת להבטיח המשכיות טיפול רפואי הולם, ולספק למטופל מכתב שמאשר כי הוא שוחרר מהטיפול בו ומתריע על הצורך בהמשך הטיפול.

בשורה התחתונה, קבלת ייעוץ של עורך דין מומחה לרשלנות רפואית תעזור לכם לבסס את זכויותיכם

ניתן להוכיח רשלנות רפואית בטיפול במספר שיטות, ועורכי דין מיומנים יידעו מיד האם הם יכולים להוכיח בקלות את אשמת הרופא במקרה שלכם. הם ידונו איתכם לגבי עוצמות התביעה ונקודות החולשה של המקרה שלכם, וייעצו לכם לגבי האופן בו מומלץ להמשיך. 

חשוב להבין שאין חוק שקובע ש”אם הרופא הזה לא הצליח לבצע הליך X בפרק זמן Y, התרחשה רשלנות רפואית בטיפול”. לכן השלב הראשון הוא פגישת ייעוץ עם עורך דין, שיבדוק את עובדות המקרה שלכם ויקבע אם כל המרכיבים המשפטיים והרפואיים הנדרשים נוכחים, על מנת להצדיק המשך תביעת רשלנות רפואית. 

אם לאחר סקירת האפשרויות עורך הדין יקבע שיש לכם עילת תביעה, הוא ינסח את כתב התביעה בגיבוי הראויות והעדויות הנדרשות, וייצג וילווה אתכם בדיונים המשפטיים עד להשגת הפיצויים ההולמים.

נפגעתם בגלל רשלנות רפואית? ייתכן שמגיעים לכם פיצויים.

צרו עמנו קשר לייעוץ חינם​

דילוג לתוכן